Blog

Subdomains vs. Subfolders

När det kommer till att strukturera en webbplats för bästa möjliga SEO-prestanda, stöter man ofta på valet mellan att använda subdomains eller subfolders. Detta är ett grundläggande val som kan ha långsiktiga följder för webbplatsens synlighet och organiska sökresultat. 

Subdomains (Subdomäner)

En subdomän är en separat enhet under huvuddomänen, vilket betyder att den kan ses som en egen webbplats med egen innehållsstruktur och ofta dedikerad till ett specifikt innehåll eller en distinkt del av ett företags verksamhet. Exempel på en subdomän är blogg.exempel.se där ’blogg’ är subdomänen till ’exempel.se’. Subdomäner hanteras på DNS-nivå och kan dirigeras till olika servrar.

Ur ett SEO-perspektiv kan subdomäner i viss mån ses som separata enheter, vilket kan medföra för- och nackdelar beroende på hur de används. De kan vara effektiva för att organisera helt skilda delar av en webbplats eller när ett företag vill skilja mellan olika geografiska marknader eller språkversioner.

Subdomäner kräver generellt mer resurser för underhåll och spårning än en subfolder.

Subfolders (Undermappar)

Undermappar är direkt kopplade till huvuddomänen och bär oftast strukturen exempel.se/blogg. De används för att strukturera och organisera innehållet på en webbplats och är direkt underordnade huvuddomänen.

Det har argumenterats för att undermappar har fördelen av att fullt ut dra nytta av domänens auktoritet, och all länkkraft och rankingfördelar delas över hela webbplatsen. Detta stödjer och förbättrar den övergripande SEO-prestandan för en webbplats. Undermappar rekommenderas ofta när innehållet är starkt relaterat till den befintliga webbplatsen eller när det inte finns ett behov av att starkt segmentera olika delar av webbplatsen.

Det bör dock påpekas att Google officiellt gått ut och sagt att de värderar subfolders och subdomains likvärdigt.

Vid val mellan att använda subdomäner eller undermappar bör man väl väga in syftet med webbplatsstrukturen, de strategiska målen samt hur valet kan påverka webbplatsens på lång sikt. När man väljer bör hänsyn tas till faktorer som webbplatsens storlek, innehållets relevans, och resurser tillgängliga för att underhålla och marknadsföra de olika delarna av webbplatsen för att upprätthålla deras SEO-värde.

FAQ

När ska man överväga att använda en subdomän framför en undermapp?

Användning av en subdomän kan vara fördelaktigt när du behöver en klar separation av innehåll eller funktionalitet som inte är direkt relaterat till huvudwebbplatsen, till exempel om du har en företagsblogg som riktar sig till en helt annan målgrupp än den primära affärswebbplatsen, eller om webbplatsen ska anpassas till olika internationella marknader med unika krav och innehåll. Vidare kan subdomäner vara lämpliga när tekniska behov kräver att olika delar av webbplatsen körs på skilda system eller plattformar.

Påverkas SEO olika av att använda subdomän jämfört med undermapp?

En subdomän kan ibland betraktas som en separat webbplats av sökmotorer, vilket kan medföra att den måste bygga upp sin egen domänauktoritet. En undermapp å andra sidan, drar nytta av huvuddomänens auktoritet och länkkraft, vilket kan ge en förbättring i SEO-prestandan för det samlade innehållet. Valet mellan subdomän och undermapp bör därför göras baserat på den specifika webbplatsens mål och SEO-strategi.

Vad är skillnaden mellan en subdomän och en undermapp?

En subdomän fungerar som en separat enhet under huvuddomänen och har ofta en egen innehållsstruktur som kan skilja sig från huvudwebbplatsen (t.ex. blogg.exempel.se), medan en undermapp är en del av huvudwebbplatsens struktur och delar dess domänauktoritet (t.ex. exempel.se/blogg). Subdomäner används vanligtvis för innehåll som kräver en tydlig separation från huvudwebbplatsen, medan undermappar används för att organisera relaterat innehåll under samma domän.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: